EMISJA AKCJI SERII F

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek Handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii F oraz przedstawia wymagane przepisami prawa informacje:

 

Wirtuale.pl S.A. z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod nr KRS 0000420481, posiada NIP 9591436448 oraz numer REGON 291211910 i posiada kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 608 769,00 złotych

 

Emisja nowych akcji Spółki serii F jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art.431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks Spółek Handlowych 

 

Emisja nowych akcji Spółki serii F jest prowadzona na podstawie:
art. 446 § 1. w zw. z art. 447 § 1 zd. drugie w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki
uchwały nr 1/02/2021 Zarządu Spółki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
uchwały nr 2/02/2021 Zarządu Spółki z dnia  09.02.2021 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości;
uchwały nr 3/02/2021 Zarządu Spółki z dnia  09.02.2021 r. w sprawie zmiany statutu Spółki;
uchwały nr 01/01/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29.01.2021, w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii F w całości

 

Termin do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii F rozpoczyna się w dniu 11.02.2021 r. i kończy w dniu 11.05.2021 r. 

 

 

Załączniki:
Recent Posts

Leave a Comment