OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 30.09.2021r. 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje: 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6
w dniu 30.09.2021 o godzinie 14:00. 

Porządek obrad obejmuje:

 1.   Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.   Przyjęcie porządku obrad.
 5.   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
 6.   Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 7.   Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. oraz wyników oceny sprawozdań z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  2. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, 
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

WOJCIECH KORONA                 DARIUSZ KORONA

PREZES ZARZĄDU               WICEPREZES ZARZĄDU    

Podobne artykuły

EMISJA AKCJI SERII H

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Czytaj więcej »

EMISJA AKCJI SERII G

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Czytaj więcej »