OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 23.09.2022r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: “Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje:

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 w dniu 23.09.2022 o godzinie 10:00.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
  b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

 

WOJCIECH KORONA                  DARIUSZ KORONA
PREZES ZARZĄDU                        WICEPREZES ZARZĄDU

Podobne artykuły

EMISJA AKCJI SERII H

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Czytaj więcej »

EMISJA AKCJI SERII G

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Czytaj więcej »